Lukioon valmistavan koulutuksen (lyhennetään LUVA) tavoitteena ja tarkoituksena on antaa kielellisiä, tiedollisia ja taidollisia valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista. Koulutus myös parantaa valmiuksia opiskella suomen kielellä.

LUVA-opinnot perehdyttävät eri oppiaineille tyypillisten käsitteiden ymmärtämiseen, asioiden ilmaisemiseen ja tiedon soveltamiseen. Ne myös vahvistavat tieto- ja viestintätekniikan osaamista.

LUVA-opinnot vahvistavat opiskeluvalmiuksia. Taitava opiskelija osaa hyödyntää kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia menetelmiä. Myös erilaiset oman opiskelun arvioinnin ja oman opiskelun ohjaamisen toitojen vahvistaminen kuuluvat valmistavaan koulutukseen.

Opiskelijan tietämys suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista lisääntyy LUVA-opintojen aikana.

Lisätietoa LUVA-koulutuksesta voi lukea tämän linkin takaa opetushallituksen julkaisusta (pdf).

Opetushallituksen internetsivut lukioon valmistavasta opetuksesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/nivelvaiheen-koulutukset#anchor-lukiokoulutukseen-valmistava-koulutus—luva

Opiskeltavat oppiaineet

Kurssitarjonnasta löytyy:

 • Suomen kieltä
 • Kieliä
  • vieraana kielenä englantia
  • toisena kotimaisena kielenä ruotsia
 • Matemaattisia ja luonnontieteellisiä aineita
  • matematiikkaa
  • fysiikkaa ja kemiaa
  • biologiaa ja maantiedettä
 • Yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta
  • historiaa
  • yhteiskuntaoppia
 • Valinnaisia opintoja
  • lukiokursseja (lukiokurssit suoritetaan lukion opetussuunnitelman mukaisesti)
  • reaaliaineita eli lukuaineita
  • taitoaineita
  • perusasteen oppiaineiden korotukseen vaadittavia kursseja
 • Opinto-ohjausta
  • ryhmätunteina
  • yksilöohjauksena
 • Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä painotetaan osana oppimista.

Opetushallituksen julkaisema LUVA-opintojen opetussuunnitelma (PDF).

Pääsyvaatimukset

LUVA-koulutukseen voidaan ottaa henkilö

 • joka on maahanmuuttaja tai vieraskielinen
 • joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan oppimäärän taikka jolla katsotaan muutoin olevan vastaavat tiedot ja taidot
 • jolla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin kielellä
 • jonka tavoitteena on jatkaa opiskelua lukiossa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen jälkeen
 • joka ei ole suorittanut yliopistolain (558/2009) 37 pykälän 1 momentissa mainittua tutkintoa tai korkeakoulututkintoa
 • joka on jo valittu lukiokoulutukseen, mutta joka on tarkoituksenmukaista ottaa valmistavaan koulutukseen lukiossa menestymisen varmistamiseksi
 • joka on paluumuuttajaperheen nuori tai aikuinen ja jolla suomenkielen taito ei ole karttunut tarpeeksi.

Lisäksi aikuislukiossa LUVA-koulutukseen voidaan ottaa henkilö:

 • joka on englanninkielisen perusopetuksen suorittanut
 • joka on II-asteen koulutuspaikkaa vaille jäänyt ja jolla on tarkoitus hakeutua uudelleen lukioon
 • joka on yleissivistävään aikuiskoulutukseen haluava ja ylioppilastutkintoon tähtäävä aikuinen
 • joka on II asteen koulutuspaikkaa vaille jäänyt ja joka miettii lukion ja ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoja.

Hakeutuminen koulutukseen

LUVA -opiskelijaksi voi siirtyä päivälukiosta vielä ensimmäisen lukiojakson jälkeen. Aikuisopiskelijoilla ei ole aikarajaa aikaisemmista opinnoista.

LUVA-koulutuksessa olevat muodostavat oman opiskelijaryhmän. LUVA-koulutuksessa on sekä nuoria että aikuisia opiskelijoita – yhdenvertaisina aikuislukiolaisina.

Hakeutuminen:

 • elokuussa alkavaan ryhmään voi hakea edellisen kevätlukukauden lopussa tai elokuussa
 • koulutukseen voi hakea myös muina aikoina ns. jatkuvana hakuna: opiskelijaksi voi hakea milloin tahansa, opinnot alkavat aina seuraavan jakson alussa
 • hakeutuminen tapahtuu yleensä opintopolku-palvelun kautta (www.opintopolku.fi) tai suoraan aikuislukion kanslian kautta
 • yleensä hakijat haastatellaan ennen opiskelijavalintaa.

Yleistietoa koulutuksesta opintopolku.fi –palvelussa. Kirjoita hakukenttään “LUVA-koulutus.”

Opiskelukustannukset

LUVA-koulutus katsotaan päätoimiseksi opiskeluksi, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus opintotukeen ja koulumatkatukeen.

Päätoimisen opiskelijan tulee täyttää LUVA-opiskelijalta vaadittavat tuen saamisen edelletykset. Kysy TE-toimistosta mahdollisuuttasi opiskella kotouttamistuella.

LUVA-koulutuksen jälkeen

LUVA:ssa suoritetut lukio-opinnot luetaan lukiossa hyväksi. LUVA-opinnoista on hyötyä jatkokoulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa. Jatkopolkuja:

 • nuoret opiskelijat hakeutuvat yhteishaussa päivälukioihin
 • aikuisopiskelijat tai erityisestä syystä aikuislukioon otettavat nuoret hakeutuvat suoraan aikuislukioon aikuislukion hakeutumismenettelyn mukaisesti
 • päivälukioon jo päässeet opiskelijat jatkavat lukiossaan
 • opiskelijat voivat hakea myös ammatilliseen oppilaitokseen (Luvasta saa 6 pistettä)
 • opiskelijat voivat sijoittua työelämään.