Ammattitutkinnon pohjalta yo-kirjoituksiin

Henkilöllä on vähintään 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman tutkinnon perusteella oikeus osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin ilman lisäopintoja.

Jos ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija ei ylioppilaskokelas on suorittanut muun kuin yllämainitun vähintään kaksivuotisen perusopetuksen tai sitä aikaisemmalle oppimäärälle perustuvan ammatillisen tutkinnon tai opinnot, häneltä vaaditaan, että hän on opiskellut vähintään kaksi pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin hän haluaa osallistua. Jos oppiaineessa ei ole kahta pakollista lukiokurssia, edellytetään vähintään kahden lukio- kurssin opiskelua kyseessä olevassa oppiaineessa.

Lautakunta määrää hakemuksesta vaadittavat lisäopinnot sellaiselle henkilölle, joka osallistuu tutkintoon tai sen kokeisiin kaksivuotisten perusopetuksen oppimäärään perustuvien saman alan ammatillisten perusopintojen perusteella.

Oppisopimuskoulutuksen suorittaneen henkilön on pyydettävä lautakuntaa määräämään lisäopinnot, jotka ovat vähintään samat kuin ne lisäopinnot, jotka vaaditaan kahden vuoden opintoja edellyttäneen ammatillisen tutkinnon suorittaneelta henkilöltä.

Lisäopintojen määräämistä haetaan kirjallisesti lautakunnalta. Hakemukseen on liitettävä lukion rehtorin lausunto, josta tulee ilmetä ammatillisten opintojen laatu ja ajallinen kesto.

Ylioppilastutkinto on kuitenkin vaativa koe, ja siksi on suositeltavaa opiskella ainakin joitakin ylioppilastutkintoaineen kursseja, jos haluaa menestyä kohtuullisesti.Monet suorittavat koko oppiaineen oppimäärän.

Lisätietoa tutkinnosta ja sen rakenteesta löytyy ylioppilastutkintolautakunnan yleisistä määräyksistä ja ohjeista: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet